• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • В інституті пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

В інституті пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

2014-04-22

/Files/images/konf/сборник лицо1.jpg

17-18 квітня в Полтавському інституті економіки і права вищого навчального закладу „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” відбувалася Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій». Конференція включала наступні напрямки:

- cоціогуманітарний аспект інтелектуального потенціалу України ХXI ст.: культура, духовність, соціологія;

- теорія, методи та технології соціальної роботи з окремими групами клієнтів;

- становлення та розвиток правового статусу суб’єктів приватного права;

- наукові дослідження розвитку суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки;

- актуальні проблеми фізичної культури, спорту і здоров’я людини;

- сучасні проблеми перекладознавства (суспільно-політичний дискурс).

Програма конференції включала 1 пленарне і 6 секційних засідань, круглий стіл, 1 майстер-клас.

У роботі взяли участь представники України, Польщі, Росії, Молдови, провідні вчені науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів економічного, правового та гуманітарного профілю, представники органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних сфер життєдіяльності.


РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій», що відбулася 17-18 квітня 2014 року у м. Полтаві, організована Полтавським інститутом економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Вона була присвячена науковим дослідженням розвитку суб’єктів господарювання різних форм власності в умовах ринкової економіки, удосконалення законодавства в умовах реформування соціально-економічної сфери суспільства, соціально-гуманітарної сфери та соціального захисту вразливих верств населення, розробки стратегії подальшого розвитку національної економіки, використання сучасного методичного інструментарію управління соціально-економічними процесами та явищами у країні, забезпечення конкурентоспроможності тощо.

Програма конференції включала 1 пленарне і 6 секційних засідань, круглий стіл, 1 майстер-клас. Представлено 179 усних та 13 стендових доповідей, присвячених розвитку суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки, удосконалення законодавства в умовах реформування соціально-економічної сфери суспільства, розробці та впровадженню сучасних технологій соціальної роботи з окремими групами клієнтів, актуальним проблемам фізичної культури, спорту і здоров’я людини, іноземної філології та перекладознавства тощо.

У роботі взяли участь представники України, Польщі, Росії, Молдови, провідні вчені науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів економічного, правового та гуманітарного профілю, представники органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних сфер життєдіяльності. Загальна кількість учасників конференції склала 192 особи, у тому числі – докторів наук, професорів – 12; кандидатів наук, доцентів – 33; науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України, Польщі, Росії, Молдови – 38; представників органів влади та місцевого самоврядування, бізнесу, установ та організацій різних сфер життєдіяльності – 9.

На конференції були обговорені:

актуальні питання подальшого функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки, забезпечення їх конкурентоспроможності на національному та закордонних ринках, адаптації підприємств та організацій до зміни чинного законодавства;

наукові дослідження суспільно-політичних та соціокультурних процесів українського суспільства;

методи і технології соціальної роботи з окремими групами клієнтів;

проблеми психологічного супроводу спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп, окремих методичних аспектів викладання дисциплін циклу професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації (здоров’я людини), впровадження інноваційних реабілітаційних технологій при різних захворюваннях, методів діагностики та оцінки ефективності реабілітаційних методик і програм, особливостей застосування окремих традиційних та нетрадиційних методів фізичної реабілітації для хворих різних нозологічних груп;

питання іноземної філології та перекладознавства.

Інформаційно-навчальна частина роботи конференції, що включала круглий стіл на тему: «Проблеми соціальної профілактики та ресоціалізації підлітків і молоді з девіантною, делінквентною поведінкою», майстер-клас з навчання усного перекладу традиційно викликали зацікавленість у слухачів.

На конференції відбулася сесія стендових доповідей студентів різних спеціальностей на засіданнях секцій та були визначені кращі з них. На секційних засіданнях були заслухані доповіді магістрів усіх спеціальностей за темами їх наукових досліджень.

Учасниками конференції встановлено, що поряд із певними здобутками в економічній сфері, правовому регулюванні, соціально-гуманітарних аспектах в Україні існує низка проблем та питань, що потребують подальшого вирішення, а саме:

1. активізація діяльності у напрямі пошуку та розробки новітніх підходів до стимулювання розвитку вітчизняного виробництва в умовах світової продовольчої кризи;

2. забезпечення умов для апробації та подальшого масового застосування інноваційних розробок вітчизняних науковців у якості стратегічного напряму розвитку виробничого потенціалу підприємств;

3. використання переваги здійснення факторингових та лізингових розрахунків для оптимізації управління витратами підприємства, підвищення ефективності використання обігових коштів та активів.

4. активізація діяльності у напрямі пошуку новітніх підходів до розробки ефективних механізмів правового врегулювання юридичних конфліктів в умовах сучасної політичної ситуації;

5. впровадження заходів щодо гармонізації законодавства в сфері соціального захисту та забезпечення в контексті створення ефективного механізму реалізації правового захисту природних прав та охоронюваних законом інтересів фізичних осіб;

6. вирішення проблем психологічного супроводу спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп, окремих методичних аспектів викладання дисциплін циклу професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації (здоров’я людини);

7. впровадження інноваційних реабілітаційних технологій при різних захворюваннях, методів діагностики та оцінки ефективності реабілітаційних методик і програм, особливостей застосування окремих традиційних та нетрадиційних методів фізичної реабілітації для хворих різних нозологічних груп;

8. визначення та формування компонентів перекладацької компетентності, використання активних та інтерактивних методик вивчення іноземних мов тощо;

9. поглиблення науково-дослідних розробок у напрямку проблем соціальної роботи у пенітенціарних закладах та з проблем ресоціалізації осіб, що повернулися з місць позбавлення волі;

10. посилення взаємодії органів влади, суспільства, бізнесу й ЗМІ з метою формування в молоді мотивації до здорового способу життя;

11. активізація профілактики серед дітей та молоді тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та правопорушень;

12. формування патріотизму у студентської молоді через впровадження активних форм виховання, проведення групових та масових заходів за патріотичною тематикою.

Учасники науково-практичної конференції зазначають, що є необхідність у проведенні подібних заходів у подальшому для обговорення актуальних питань, пов’язаних з теоретичними аспектами взаємодії соціально-економічних, правових та гуманітарних питань у розбудові ефективно функціонуючого громадянського суспільства, використання відповідної методології наукових досліджень та впровадження досягнень у практичній діяльності суб’єктів господарювання та на рівні державних органів управління, міністерств і відомств, та пропонують:

1. Вважати рівень організації та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій» задовільним, продовжити наукові дослідження в обраному напрямі.

2. Внести пропозицію про включення до реєстру науково-практичних конференцій Міністерства освіти і науки на 2015 рік проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

3. Налагодити наукові зв’язки з провідними вищими навчальними закладами для організації і реалізації спільних наукових проектів.

4. Налагодити міжнародні зв’язки, залучити до співпраці фахівців з зарубіжжя, для чого активно використовувати можливості засобів масової інформації щодо висвітлення роботи конференції та інформування зацікавлених осіб про сучасні підходи до функціонування національної економіки, змін у нормативно-правовій базі, соціальному захисті населення та інших напрямах і сферах діяльності в Україні.

5. Опублікувати резолюцію конференції на сайті інституту.


Робота секції «Актуальні питання іноземної філології та сучасні проблеми перекладознавства» в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-гуманітарні науки, економіка і право: нові виклики, практика інновацій»
Робота секції «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту і здоров’я людини» в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій».
Про участь кафедри соціальної роботи у Всеукраїнській науково-практичній конференції

/Files/images/konf/IMG_4637.JPGНагородження Бойко Галини Миколаївни з нагоди присвоєнням почесного звання «Заслужений працівник Університету «Україна»

/Files/images/konf/IMG_4639.JPGОзерський І.В., доктор юридичних наук, доцент, радник юстиції, професор кафедри права ПІЕП презентує науково-практичний посібник "Юридична психологія (особливості відбору та підготовки фахівців-правоохоронців)"/Files/images/konf/IMG_4667.JPGДичко Іван Олексійович, кандидат фізико-математичних наук, ст.. науковий співробітник, доцент кафедри економіки Полтавського інституту економіки і права з доповіддю "Антропний вплив у Всесвіті" під час роботи секції "Наукові дослідження розвитку суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки"/Files/images/konf/IMG_4648.JPGБойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання Полтавського інституту економіки і права, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України під час доповіді "Тенденції розвитку паралімпійського спорту на Полтавщині"/Files/images/konf/IMG_4650.JPGБезпарточний Максим Григорович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна» з доповіддю :"Вплив макроекономічної кон’юнктури на господарську діяльність торговельних підприємств "/Files/images/konf/IMG_4652.JPGРобота секції "Соціогуманітарний аспект інтелектуального потенціалу україни ххі ст.: культура, духовність, соціологія"/Files/images/konf/IMG_4669.JPGСарана Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства, Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна» з доповіддю "Податковий режим та податкові преференції: питання співвідношення" під час роботи секції "Актуальні проблеми удосконалення законодавства в умовах реформування соціально-економчної сфери суспільства"/Files/images/konf/IMG_4660.JPGСтрельник Олена Олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка з доповіддю "«Дефіцит турботи»: українські батьки між сім’єю та роботою"/Files/images/konf/IMG_5840.JPGЧерноватий Леонід Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені. В.Н. Каразіна з доповіддю "Система освіти в Україні та навчання перекладу як спеціальності "

Кiлькiсть переглядiв: 195