• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу», 19-20 квітня 2017


Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій", 21-22 квітня 2016 р.


МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції

/Files/images/novini/05/сборник 2016 том1.jpgТОМ І

/Files/images/novini/05/сборник 2016 том2.jpgТОМ ІІ


В інституті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій», 16-17 квітня 2015

Резолюція

Завантажити Матеріали науково-практичної конференції, том І

Завантажити Матеріали науково-практичної конференції, том ІІ

Програма конференції


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

наукових досліджень на 2015-2017 р.р.

№ з/п Тематика НДР Структурний підрозділ Керівники, виконавці Термін виконання
І. ЮРИДИЧНІ НАУКИ
1 Нормативне забезпечення цивільно-правових відносин у сучасному законодавстві України кафедра правознавства Коломієць П.В., к.ю.н., доцент кафедри правознавства Квітень 2015
ІІ. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
2 Концептуальні засади розвитку суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки кафедра фінансів, обліку і аудиту Чичкало-Кондрацька І.Б., д.е.н., професор, Лелюк Ю.М., к.е.н., доц., Чумак В.Д., к.е.н., доц., Черкас В.В., к.е.н., доц., Дорошенко А.П., к.е.н., доц., Шаравара Р.І., к.е.н., доцент, Безпарточний М.Г., к.е.н., Андреєнко Н.В., Туманцова О.В., Пазущан А.В. 2014 - 2015
ІІІ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
3 Теоретико-методичні основи підготовки кваліфікованих спортсменів у спорті інвалідів кафедра фізичної реабілітації і фізичного виховання Керівник: Бойко Г.М., д.пед.н. доцент, Заслужений тренер України. Виконавці: Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент, Гета А.В., к.н. з фіз.в., Оріховська А.С. 2011-2015 рр. з 01.09.2014 по 31.12.2015 – завершальний етап
4 Теоретико-методичні засади підготовки спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку в спорті інвалідів кафедра фізичної реабілітації і фізичного виховання Керівник: Бойко Г.М., д.пед.н., доцент, Заслужений тренер України. Виконавці: Гета А.В., к. наук з фізичного виховання і спорту 2015-2017
5 Парадигма здорового способу життя в дискурсах фізичного виховання і спорту кафедра фізичної реабілітації і фізичного виховання Керівники: Бойко Г.М., д.пед.н. доцент, Заслужений тренер України, Сахно Т.В., д.х.н., с.н.с. Виконавці: Волошко Л.Б., к.пед.н. доцент, Гета А.В., к.н. з фіз.в., Оріховська А.С. 1 етап - з 01.09.2014 по 31.12.2014 2 етап - з 01.01.2015 по 31.12.2015, 3 етап - з 01.01.2016 по 31.12.2016, 4 етап 01.01.2017 по 31.12.2017 2014 – 2017рр.
IV. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
6 Формування здоров'язберігаючих компетенцій студентів природничих спеціальностей Полтавський інститут економіки і права Хомич Л.О., д.пед.н., професор, Вишар Є.В. 2015-2017
V. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
7 Комунікативно-прагматичний і структурно-семантичний потенціал мовленнєвих актів позитивної та негативної реакції Полтавський інститут економіки і права, кафедра перекладу та іноземних мов Маленко О.О., д.філол.н., професор, Рябокінь Н.О., ст. викладач 2015
VI. СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
8 Особливості соціальної роботи з окремими групами клієнтів Полтавський інститут економіки і права, кафедра соціальної роботи Бацман О.С., Голованова Д.В. 2014 - 2015
9 Сім’я та батьківство в контексті проблем соціальної роботи Полтавський інститут економіки і права, кафедра соціальної роботи Бацман О.С., Глоба С.М. Голованова Д.В. 2014 - 2015
10 Актуальні проблеми сучасної гуманітаристики та соціальної сфери: державотворення, соціум, історія, релігія, політологія, філософія, цивільний захист Полтавський інститут економіки і права, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Скомаровська Л.І. к.і.н., доц., Німчин С.О. к.і.н., Орлов В.М. к.філ.н., Мартусь В.І., к.і.н., Брегеда М.В. 2014 - 2017
VII. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
7.1. МАТЕМАТИКА
11 Математичні моделі та інформаційні технології в економіці кафедра економіки та математичних дисциплін Дичко І.О., к.фіз-мат. н., доц., Андреєнко Н.В., к.е.н., Убийвовк І.І., Нєвєдрова Н.В., Звягольська І.І. 2014 - 2015

Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій» (2014)

Конференція відбулася 17-18 квітня 2014 року у м. Полтаві, організована Полтавським інститутом економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Вона була присвячена науковим дослідженням розвитку суб’єктів господарювання різних форм власності в умовах ринкової економіки, удосконалення законодавства в умовах реформування соціально-економічної сфери суспільства, соціально-гуманітарної сфери та соціального захисту вразливих верств населення, розробки стратегії подальшого розвитку національної економіки, використання сучасного методичного інструментарію управління соціально-економічними процесами та явищами у країні, забезпечення конкурентоспроможності тощо.

Програма конференції включала 1 пленарне і 6 секційних засідань, круглий стіл, 1 майстер-клас. Представлено 179 усних та 13 стендових доповідей, присвячених розвитку суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки, удосконалення законодавства в умовах реформування соціально-економічної сфери суспільства, розробці та впровадженню сучасних технологій соціальної роботи з окремими групами клієнтів, актуальним проблемам фізичної культури, спорту і здоров’я людини, іноземної філології та перекладознавства тощо.

У роботі взяли участь представники України, Польщі, Росії, Молдови, провідні вчені науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів економічного, правового та гуманітарного профілю, представники органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних сфер життєдіяльності. Загальна кількість учасників конференції склала 192 особи, у тому числі – докторів наук, професорів – 12; кандидатів наук, доцентів – 33; науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України, Польщі, Росії, Молдови – 38; представників органів влади та місцевого самоврядування, бізнесу, установ та організацій різних сфер життєдіяльності – 9.

На конференції були обговорені:

– актуальні питання подальшого функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки, забезпечення їх конкурентоспроможності на національному та закордонних ринках, адаптації підприємств та організацій до зміни чинного законодавства;

– наукові дослідження суспільно-політичних та соціокультурних процесів українського суспільства;

– методи і технології соціальної роботи з окремими групами клієнтів;

– проблеми психологічного супроводу спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп, окремих методичних аспектів викладання дисциплін циклу професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації (здоров’я людини), впровадження інноваційних реабілітаційних технологій при різних захворюваннях, методів діагностики та оцінки ефективності реабілітаційних методик і програм, особливостей застосування окремих традиційних та нетрадиційних методів фізичної реабілітації для хворих різних нозологічних груп;

– питання іноземної філології та перекладознавства.

Інформаційно-навчальна частина роботи конференції, що включала круглий стіл на тему: «Проблеми соціальної профілактики та ресоціалізації підлітків і молоді з девіантною, делінквентною поведінкою», майстер-клас з навчання усного перекладу традиційно викликали зацікавленість у слухачів.

На конференції відбулася сесія стендових доповідей студентів різних спеціальностей на засіданнях секцій та були визначені кращі з них. На секційних засіданнях були заслухані доповіді магістрів усіх спеціальностей за темами їх наукових досліджень.

Учасниками конференції встановлено, що поряд із певними здобутками в економічній сфері, правовому регулюванні, соціально-гуманітарних аспектах в Україні існує низка проблем та питань, що потребують подальшого вирішення, а саме:

1. активізація діяльності у напрямі пошуку та розробки новітніх підходів до стимулювання розвитку вітчизняного виробництва в умовах світової продовольчої кризи;

2. забезпечення умов для апробації та подальшого масового застосування інноваційних розробок вітчизняних науковців у якості стратегічного напряму розвитку виробничого потенціалу підприємств;

3. використання переваги здійснення факторингових та лізингових розрахунків для оптимізації управління витратами підприємства, підвищення ефективності використання обігових коштів та активів.

4. активізація діяльності у напрямі пошуку новітніх підходів до розробки ефективних механізмів правового врегулювання юридичних конфліктів в умовах сучасної політичної ситуації;

5. впровадження заходів щодо гармонізації законодавства в сфері соціального захисту та забезпечення в контексті створення ефективного механізму реалізації правового захисту природних прав та охоронюваних законом інтересів фізичних осіб;

6. вирішення проблем психологічного супроводу спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп, окремих методичних аспектів викладання дисциплін циклу професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації (здоров’я людини);

7. впровадження інноваційних реабілітаційних технологій при різних захворюваннях, методів діагностики та оцінки ефективності реабілітаційних методик і програм, особливостей застосування окремих традиційних та нетрадиційних методів фізичної реабілітації для хворих різних нозологічних груп;

8. визначення та формування компонентів перекладацької компетентності, використання активних та інтерактивних методик вивчення іноземних мов тощо;

9. поглиблення науково-дослідних розробок у напрямку проблем соціальної роботи у пенітенціарних закладах та з проблем ресоціалізації осіб, що повернулися з місць позбавлення волі;

10. посилення взаємодії органів влади, суспільства, бізнесу й ЗМІ з метою формування в молоді мотивації до здорового способу життя;

11. активізація профілактики серед дітей та молоді тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та правопорушень;

12. формування патріотизму у студентської молоді через впровадження активних форм виховання, проведення групових та масових заходів за патріотичною тематикою.

Учасники науково-практичної конференції зазначають, що є необхідність у проведенні подібних заходів у подальшому для обговорення актуальних питань, пов’язаних з теоретичними аспектами взаємодії соціально-економічних, правових та гуманітарних питань у розбудові ефективно функціонуючого громадянського суспільства, використання відповідної методології наукових досліджень та впровадження досягнень у практичній діяльності суб’єктів господарювання та на рівні державних органів управління, міністерств і відомств, та пропонують:

1. Вважати рівень організації та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій» задовільним, продовжити наукові дослідження в обраному напрямі.

2. Внести пропозицію про включення до реєстру науково-практичних конференцій Міністерства освіти і науки на 2015 рік проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»

3. Налагодити наукові зв’язки з провідними вищими навчальними закладами для організації і реалізації спільних наукових проектів.

4. Налагодити міжнародні зв’язки, залучити до співпраці фахівців з зарубіжжя, для чого активно використовувати можливості засобів масової інформації щодо висвітлення роботи конференції та інформування зацікавлених осіб про сучасні підходи до функціонування національної економіки, змін у нормативно-правовій базі, соціальному захисті населення та інших напрямах і сферах діяльності в Україні.

/Files/images/konf/IMG_4626.JPG/Files/images/konf/IMG_4637.JPG/Files/images/konf/IMG_4646.JPG/Files/images/konf/IMG_4648.JPG/Files/images/konf/IMG_4650.JPG/Files/images/konf/IMG_4652.JPG


Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій»


У грудні 2013 року троє студентів спеціальності «Переклад»

ВІКТОРІЯ КОВЕРКО ( 6-й курс),

АНДРІЙ ЛЕОНЕНКО ( 4-й курс )

КАТЕРИНА РОГАНОВА (2-й курс)

взяли участь у Всеукраїнському студентському конкурсі перекладу

«Художнє слово в світовій культурі»,що проводився у рамках лінгвокультурного проекту “Переклад як феномен пізнання і культури”.

Філологічним факультетом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля м.Луганськ)

Майбутні перекладачі представили свої переклади у різних номінаціях

Коверко вікторія –Номінація 5: Кращий переклад поетичного твору з російської мови на англійську )

Андрій Леоненко – (Номінація 1: Кращий переклад поетичного твору з англійської мови на українську/ російську мови).

Катерина Роганова – (Номінація 6: Кращий переклад прозового твору з російської мови на англійську) і відзначені грамотами.


2013-11-25

/Files/images/DSCN3860.JPG

Асистент кафедри Оріховська А. С. під час роботи ХІІI міжнародної науково- практичної конференції та отриманні нагород

Кафедра фізичної реабілітації та фізичного виховання вітає студентку магістратури спеціальності "Фізична реабілітація" Демиденко Юлію та її наукового керівника кандидата педагогічних наук, доцента Волошко Л. Б. з перемогою (І місце) у ХІІ конкурсі студентських наукових робіт у рамках роботи ХІІI міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів» (м. Київ).

/Files/images/gramoti/Волошко 2.jpg/Files/images/gramoti/Волошко.jpg/Files/images/gramoti/Демиденко.jpg/Files/images/gramoti/Гливко.jpgВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СОЦІАЛЬНІ НАУКИ ТА СУСПІЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ, ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

25-26 квітня 2013 року в Полтавському інституті економіки і права Університету «Україна» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальні науки та суспільне здоров’я: теоретичні підходи, емпіричні дослідження».

Партнерами Полтавського інституту економіки і права в організації і проведенні конференції стали: Аналітичний центр «Бюро економічних та соціальних досліджень»; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Польща); Институт культурного наследия Академии наук Молдовы; Комратский государственный университет (Молдова); Частное учреждение образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова» (Білорусь).

Директор Полтавського інституту економіки і права Надія Семенівна Мякушко, відкриваючи конференцію, зазначила, що вона організована з метою розв’язання актуальних питань теорії і практики соціального забезпечення, зокрема проблем фізичної культури, спорту і здоров’я людини, підвищення політичної свідомості і культури, розвитку економіки, удосконалення законодавства, лінгвістичної парадигми на сучасному етапі спілкування в умовах трансформації інформаційних в Україні та світі.

Програма конференції включала 2 пленарні і 6 секційних засідань, семінар-тренінг, доповіді магістрів і студентів у рамках секційних засідань.

З метою безпосереднього обміну думками, обміну передовим досвідом у сфері удосконалення соціальних відносин у ході конференції під час пленарного засідання здійснювався онлайн-звязок із Білорусі та Молдови.

У конференц-залі для учасників пленарного засідання відомий полтавський майстер-сницар, золотар і карбувальник Сергій Дяченко презентував власну творчу виставку відреставрованих ним православних ікон. Гості конференції мали також щасливу нагоду напередодні Великодня насолодитися оригінальними пасхальними виробами студентів Полтавського інституту економіки і права, представленими для огляду на святково облаштованих стендах.

У роботі взяли участь провідні вчені науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів соціального, економічного, правового та гуманітарного профілю.

.

ДО ВІДЗНАЧЕННЯ 150-РІЧЧЯ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО В ПОЛТАВІ

/Files/images/91.pngДо ювілейних заходів з нагоди відзначення 150-річчя від дня народження геніального вченого, видатного громадського діяча, організатора та першого президента Української академії наук В.І. Вернадського на базі Полтавської державної аграрної академії 12 березня 2013 року спільними зусиллями провідних вишів міста й області за участю Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна», а також Полтавського краєзнавчого музею, Кременчуцького краєзнавчого музею та Благодійного фонду В.І. Вернадського організували Всеукраїнську науково-практичну конференцію, програма якої розпочалася з покладання квітів до пам’ятника В.І. Вернадському.

/Files/images/92.pngПочесним гостем та активним учасником зібрання був кандидат архітектури, перший проректор ПІЕП, засновник Благодійного фонду В.І. Вернадського, лауреат міської премії імені В.Г. Короленка Володимир Михайлович Губарь, який виступив на пленарному засіданні з доповіддю на тему «Садиба В.І. Вернадського на Бутовій горі як один із центрів туристично-рекреаційної системи Шишаччини». До речі, саме Володимир Михайлович є головним архітектором проекту комплексу на Бутовій горі поблизу Шишак, розробленого за завданням урядової комісії з вивчення творчої спадщини Вернадського і переданого 2011-го року НАН України для подальшої реалізації.

/Files/images/93.pngНа виставці «На шляху до ноосфери», відкритої у Полтавському краєзнавчому музеї на честь 150-річного ювілею В.І. Вернадського цього ж дня демонструється фото з фрагменту проекту відновлення маєтку і дачі В.І. Вернадського на Бутовій горі, виконаного під керівництвом В.М. Губаря.

Володимир Михайлович присвятив вивченню життя і творчого спадку відомого академіка два десятиліття. Про головні результати своїх здобутків у руслі пропаганди ноосферного вчення В.І. Вернадського він розповів на ток-шоу «Відверто про ...» ОДТРК «Лтава», куди його запросили як експерта з дослідження «людини ХХ століття».

Тож маємо нагоду від усієї полтавської спільноти подякувати засновнику Благодійного фонду В.І. Вернадського В.М. Губарю та членам Фонду за їхню титанічну працю з увіковічення генія Вернадського та популяризації його творчого наукового надбання.

Кiлькiсть переглядiв: 576