Кафедра економіки і математичних дисциплін


В.о. завідувача кафедри
Убийвовк Ірина Іванівна

Кафедра створена у 2003 році та забезпечує викладання основних дисциплін для студентів усіх напрямів підготовки та спеціальностей інституту.

До складу кафедри входять дві секції: секція економіки, секція математики та інформатики.

Для забезпечення якісного навчального процесу та відповідного рівня підготовки студентів кафедрою здійснюються заходи щодо розкриття творчих здібностей студентів за рахунок використання сучасних засобів навчання, запровадження прогресивних форм доведення інформації до студента із застосуванням комп’ютерної техніки тощо.

Значна увага на кафедрі приділяється організації самостійної роботи студентів. Головними завданнями даної роботи є створення та забезпечення студентів навчально-методичними рекомендаціями, електронними інформаційними засобами, наданням консультацій із використанням віртуальних засобів комунікацій та відповідною системою контролю. Для реалізації поставлених завдань викладачами кафедри здійснюється активна діяльність щодо розробки методичних вказівок, створення електронних конспектів лекцій, навчальних посібників та інших методичних матеріалів. За результатами самостійної роботи студентів здійснюється контроль у відповідний термін, згідно затвердженого індивідуального графіку. Для підвищення ефективності самостійної роботи студентів розроблено кейси на практичних прикладах, що дає можливість студенту орієнтуватися у сучасних напрямах розвитку господарюючих суб’єктів, а також у межах національної та світової економіки.

Особливості навчального плану професійної підготовки студентів

Кафедра забезпечує викладання основних дисциплін для студентів усіх напрямів підготовки та спеціальностей інституту.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

економічний напрямок:

 • економіка праці й соціально-трудові відносини;економіка підприємства;
 • економічна теорія;економічний аналіз;
 • інвестування;
 • історія економіки та економічної думки;
 • історія міжнародних відносин;
 • міжнародна економіка;
 • мікроекономіка;
 • національна економіка;
 • основи економічної теорії;
 • прогнозування та макропланування;
 • системний аналіз в економіці;
 • ціноутворення;
 • менеджмент у галузях;
 • основи кадрового менеджменту;

математичний напрямок:

 • математика для економістів;
 • теорія ймовірностей та математична статистика;
 • економіко-математичне моделювання;
 • економічна інформатика;
 • інформатика та комп’ютерна техніка;
 • інформаційні системи та технології у галузях.

Викладання дисциплін здійснюється згідно з робочими навчальними програмами.

У навчальному процесі професорсько-викладацький склад кафедри використовує як традиційні, так і сучасні форми та методи. На семінарських та практичних заняттях використовуються тренінгові методи та „фокус-групи”. Зазначені методи використовується у разі поглибленого вивчення дисципліни, що в подальшому застосовується при опрацюванні матеріалу фахового спрямування на старших курсах; дослідження особливостей функціонування суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм власності у сучасних умовах та визначання альтернативних напрямів розвитку при зміні кон’юнктури ринку або економічного стану країни; моделювання практичних ситуацій тощо. Зазначені методи дозволяють активізувати роботу студентів на семінарських та практичних заняттях, творчо мислити та орієнтуватися у сучасних тенденціях, стані і розвитку суб’єктів господарювання і національної економіки в цілому. Крім того, широко застосуються сучасні комп’ютерні програми та мережа “Internet”.

Навчальний процес також забезпечується чинною нормативно-законодавчою базою, яка постійно оновлюється та є доступною на електронних носіях.

З метою удосконалення навчального плану викладачами постійно переглядаються навчально-методичні комплекси, вносяться доопрацювання відповідно до чинних вимог, проводяться консультації щодо удосконалення навчально-методичного забезпечення із провідними викладачами столичних ВНЗ та наукових шкіл, вивчається досвід роботи з викладання та проводиться підвищення кваліфікації тощо.

Викладацьким складом кафедри розроблено значну навчально-методичну базу. Підготовлено методичні матеріали до навчальних дисциплін. Постійно опрацьовується навчальна, наукова та періодична література з метою удосконалення навчально-методичного забезпечення.

Навчально-методичне забезпечення кафедри міститься як на друкованих, так і на електронних носіях. З кожної дисципліни оновлюються список рекомендованої літератури. Навчально-методична база удосконалюється відповідно до кредитно-модульної системи та оптимізації навчального процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 92